Savivalda » Metodinė taryba

Metodinė taryba

 

Vilniaus Ozo gimnazijos metodinė taryba 2016-2017 m. m.:

 

Vardas, pavardė

Metodinė grupė

Kvalifikacinė kategorija

Jolanta Subačienė

Metodinės tarybos pirmininkė

 

Matematika ir IT

metodininkė

Diana Gaušienė

Lietuvių  kalbos

metodinės grupės pirmininkė

 

metodininkė

Inga Mozūraitytė

Psichologijos, menų, technologijų ir dorinio ugdymo

metodinės grupės pirmininkė

 

metodininkė

Vilma Klimienė

Gamtos ir fizinių mokslų metodinės grupės pirmininkė

 

vyr. mokytoja

Liudmila Plytnikienė

Užsienio kalbų

 metodinės grupės pirmininkė

 

metodininkė

Dijana Švaikevičienė

Matematikos ir IT

metodinės grupės pirmininkė

 

metodininkė

Juozas Grikpėdis

Istorijos

metodinės grupės pirmininkas

 

metodininkas

Kristina Banienė

Geografijos, kūno kultūros, ekonomikos

metodinės grupės pirmininkė

 

vyr. mokytoja

Daiva Cygankova

Nuotolinio mokymo metodinės grupės pirmininkė

 

metodininkė

 

Metodinės tarybos veikla:

 

1. Inicijuoja mokytojų dalykinės, IKT ir e-mokymo kompetencijų tobulinimą.

2. Skatina mokytojų dalyvavimą Respublikos ir Vilniaus miesto organizuojamuose renginiuose, seminaruose.

3. Inicijuoja mokyklos mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą.

4. Aptaria, analizuoja ir tobulina mokinių, besimokančių nuotoliniu ir tradiciniu būdu, žinių vertinimo tvarką.

5. Svarsto ir tobulina mokytojų darbo nuotolinio mokymo(si) ir elektroninėse klasėse tvarką.

6. Aptaria ir organizuoja dalykines metodines savaites.

7.Rūpinasi mokinių poreikių tenkinimu, inicijuoja metodines grupes siūlyti mokiniams pasirenkamuosius dalykus, modulius ir projektinius darbus.

8. Analizuoja ilgalaikius teminius planus ir siūlo jų struktūrą.

9.Svarsto ir aprobuoja projekto „Inovatyvių e-mokymo(si) priemonių kūrimas ir diegimas nuotolinio mokymo(si) pamokose: e-mokymosi objektai 11-12 klasėms ir virtualios mokytojų paskaitos 9-10 klasėms“.

10.Inicijuoja brandos egzaminų rezultatų aptarimą metodinėse grupėse.

  

Vilniaus Ozo gimnazijos metodinės tarybos darbo planas 2016/2017 m.m

Metodinės tarybos darbo planas 2014-2015 m.m.

Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2018